Какво можем да предложим на нашите Клиенти

Да направим живота Ви по-сигурен и да съхраним Вашата собственост, представлява Основна цел за нашата компания.Ние можем успешно да изпълним тази задача!

Бизнесът ни е свързан с услуга, която се развива в динамична среда и ние сме винаги в готовност да предложим най-доброто.Професионалисти от най-висок клас гарантират експертни и надеждни решения за сигурност.

Основна задача на охранителната дейност е създаване на защитна бариера, която максимално трудно да бъде преодоляна. Организацията на физическата ни охрана е на база комплексна концепция за безопасност на конкретния обект, включително кой и как ще реагира в условията на нестандартна ситуация, какво взаимодействие, система на уведомяване и други адекватни мерки са предвидени.

Охранително обследване, Оценка на риска и Анализ на заплахите са процедура, която предхожда създаването на система за сигурност. Формулирането на препоръки е ефективно ако са основани на конкретен анализ на реалната обстановка. Нашата практика показва, че заплахите за имуществото на клиента се явяват най-разпространения проблем и неговите източници са както външни фактори, така и собственият персонал.

Затова считаме, че кадровият потенциал е ключова предпоставка за надеждността на охранителната услуга. Освен специфична подготовка за всеки конкретен обект, с цел поддържане на добра охранителна форма, ние обучаваме, инструктираме и ротираме нашите охранители – смяната на обекта отново изостря вниманието на охранителя и пречи на „рутинното” изпълнение на дейностите.

Изграждане на СОТ

Select Security Ltd. предлага проектиране, монтаж и поддръжка на всички видове технически системи за сигурност:

алармени системи;
видеонаблюдение;
пожароизвестяване;
контрол на достъп;
домофонни системи;

Ние се стремим към безупречни и коректни взаимоотношения с Вас. За нашата гарантирана лоялност се грижи млад екип от високо квалифицирани специалисти, готови да изпълнят и най – високите изисквания, свързани със сигурноста на поверените обекти. Select Security Ltd. гарантира коректност, лоялност и сигурност на Вас и вашето имущество.

 

Select Security Ltd. ще се погрижи външната порта и ограда да са солидни, без пролуки и да са трудни за прескачане.

Select Security Ltd ще монтирайте звукова аларма, която да се задейства при нежелано влизане през портата.

Ще огледаме и обезопасим прозорците – особено на сервизните помещения, както и тези на мазето и гаража.

Ще огледаме за възможни подстъпи към дома ви през покрива, мазето, задните врати, балконите, страничните стени към съседите и пр.

Select Security Ltd. ще вземе нужните контрамерки.

Ще направим пространството пред входната врата по – безопасно.

>>>Ние сме правилният избор.

 

Имайте предвид, че повечето кражби стават, когато в дома няма никой.

Ако сте абонирани за всекидневник, помолете съответната пощенска служба да съхранява броевете, докато ви няма, а не да ги носи на вашия адрес.

Снабдете се с домашен електронен таймер, който по програма да пали и гаси различни осветителни тела в жилището, да включва телевизор, радиокасетофон и др.

Ако притежавате скъпи вещи, осигурете охрана от служба СОД на полицията или си направете застраховка в дружество с добра репутация.

Ако децата са ви ученици, не ходете през ваканциите всички заедно на почивка.

Ако сте укрепили добре жилището си срещу крадци, а те искат на всяка цена да проникнат в него, след съответните проучвания обикновено се насочват към най-уязвим член на семейството – възрастен човек или дете.

 

И най-важното – ние предлагаме най-добрата СОТ услуга.

Select Security Ltd. работят отлично обучени специалисти в областта на фирмената сигурност. Кадровите характеристики на служителите са отлични, като основна част от тях са бивши служители на МО и МВР.

Всички служители на фирмата са лицензирани, съгласно действащата Наредба на МВР за извършване на частна охранителна дейност.

Ние можем да ви съдействаме при:

1. Изготвяне проекти за фирмена сигурност и контрол, с цел опазване на фирмената тайна и предотвратяване изтичането на ценна информация;

2. Изготвяне на кадрови досиета на прилежащия персонал, на фирми и лица, готвещи се да постъпят на работа (проучване);

3. Анализиране на всички факти оказващи влияние върху дадения проблем и възникнали от него ситуации;

4. Изготвяне на информация за партньори и кандидат-партньори в бизнеса или за отделни сделки;

5. Изготвяне на информация за актуално и финансово състояние за нелоялни конкуренти в бранша;

6. Изготвяне на информация за участници в приватизационни сделки.

Видео

 

Физическа охрана

SELECT SECURITY Ltd предоставя 24 часова въоръжена и невъоръжена физическа охрана на територията на цялата страна, осъществяваща се посредством високо квалифицирани служители, подготвени да прогнозират вероятните опасности, както и да предприемат превантивни действия и противодействия, предотвратяващи тяхното възникване. При подбора на кадри, фирмата се ръководи от критериите заложени в Закона за Частната охранителна дейност в Република България: Наличие на лицензионни документи, безупречно съдебно досие, препоръки от МВР и МО. Всички охранителни екипи преминават през систематизирани форми на обучение, според изискванията на съответните отговорности и разработените планове за действие, съгласувани с възложителя.

Спецификата на тази дейност включва задължителни тестове за физическа и психологическа пригодност, самообладание и самоконтрол, реакции при екстремни и извънредни ситуации, добра стрелкова подготовка и бойни умения. За осугуряването на максимална сигурност и защита на нашите клиенти, отдел Физическа охрана разработва индивидуални решения, представляващи комбинирани действия включващи охранителни екипи и автопатрулна охрана – мобилни групи в обходен режим на работа, съобразени с вида и площта на обекта.

Организирането на мерки за сигурност чрез физическа охрана е прецизна система, изискваща приложението на съвременни технически, комуникационни и помощни средства. Използването на високо качествено оборудване отговарящо на Международните норми и стандарти, представлява неизменна част от дейността Физическа охрана във SELECT SECURITY Ltd .

Предлаганата от нас услуга е подходяща за търговски площи, банки, магазини, складове, строежи и други обекти с потенциален риск от кражба на пари или материали.

Служителите в сектор Физическа охрана преминават през специално обучение за работа с оръжие и поведение в критични ситуации. Дейността на охранителите се подпомага от постоянна радиовръзка с денонощния мониториг център и автопатрул.

Секюрити предлага физическа охрана в следните направления:
• Охрана на обекти;
• Персонална VIP охрана;
• Охрана на мероприятия.

Комплексните решения за сигурност, които предлагаме включват:

• Физическа охрана чрез организация на стационарни охранителни постове с определен брой охранители на смяна на всеки пост. Организация на охранителното време в рамките на 24 часа в денонощието или по всеки друг график съобразно изискванията на Възложителя

• Извършване на специфични патрулни и постови дейности и обходи на периметъра за осигуряване на ред и безопасност.

• Физическата охрана съчетана с технически средства и сигнално охранителна техника – наблюдение на охранявания обект и неговия периметър от охранителния пост чрез видеокамери в реално време, изпращане на сигнал в Мониторинг център

• Извършване на Видео чрез управление на технически средства – бариери, електрически брави или турникети контрол на работното време чрез чекинг.

• Извършване на Контролно пропускателен режим и даване на указания -гражданите се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение

• извършване на проверка на документи за самоличност на външни лица, регистрация и записване, идентифициране на посетителите, справки и информация

• дейности и контрол по заключване на бариери, турникети

• проверка на багаж, проверка на МПС и товар и съпроводителните документи

• проверяване на сигнали, получени от локалните технически системи разпознаване на опасности и рискове за безопасността

• реакция с автопатрулни екипи и осигуряване на допънителни сили при сигнал

• контрол и проверка на превантивната противопожарна защита, съхранението и поддръжката на техническите съоръжения за противопожарна защита, в т.ч. съдействие за установяване на причините за аварии и пожари

• извършване на координационни действия при бедствия и аварии

• наблюдение и контрол на движението на лица извън нормалното работно време

• поддържане свободен достъпа до изходите за извънредни случаи и евакуация

• документиране на извънредните ситуации

И още:

• Изграждане на алармени системи – защита на домът и офиса с монитиронг и реакция – 24/7/365

• Изграждане на Видео и работното време – Видео и контрол на работно време за офиси, служебни помещения и асансьори. Отчитане на работното време на всеки служител може да се извършва паралелно с контрол на достъп. Във всяка точка на контрол се монтира контролер за достъп, като за изпълнителни устройства могат да се използват електрически насрещници, електромагнити и трираменни турникети.

• Изграждане на пожароизвестяване – оглед, проектиране, монтаж и редовна профилактика на съоръженията.

• Изграждане на видеонаблюдение – безплатен оглед на ОБЕКТА с цел да се предвидят всички места от където може да се появи пробойна в сигурността

• Охрана на стоки срещу кражби – Системи за охрана на стоки предназначени за всякакъв тип търговски площи. Стоките се маркират чрез специални охранителни маркери, които ако не бъдат премахнати задействат алармата, която е поставена на входа/изхода на магазина.

• Изграждане на интеркомни системи – средство за вътрешна комуникация, интеркомните системи са особено полезни навсякъде, където има нужда от ясна, бърза и надеждна високоговоряща връзка.